Algemene voorwaarden

null

Artikel 1. Definities en Begrippen

1.1.  Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie opdrachtnemer haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.
1.2.  Cliënt: de persoon ten behoeven van wie opdrachtnemer haar diensten verleent op basis van één-op-één begeleiding. De klant en de cliënt kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.
1.3.  Deelnemer: de persoon ten behoeve van wie opdrachtnemer haar diensten verleent in groepsverband. De klant en de deelnemer kunnen dezelfde persoon zijn maar dit hoeft niet zo te zijn.
1.4.  Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan opdrachtnemer heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met opdrachtnemer zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van opdrachtnemer. De cliënt en de opdrachtgever kunnen dezelfde zijn maar dit hoeft niet zo te zijn.
1.5.  Opdrachtnemer: de eenmanszaak Expect a Miracle Traning & Co, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24427054, gevestigd te Capelle aan den IJssel, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directrice J.H.B. (Bianca) Meijsen, levert opdrachtgever diensten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling door middel van coaching, hypnotherapie, workshops, trainingen, lezingen en andere aanverwante werkzaamheden.
1.6.  Derden: in voorkomende gevallen kan opdrachtnemer haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Opdrachtnemer kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.
1.7.  Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere dienst, product, aanbieding, offerte, opdracht, overeenkomst en/of werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met opdrachtnemer, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2.  Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.
2.3.  Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers en de samenwerkingspartners van opdrachtnemer, ook wel genoemd derden.
2.4.  De toepasselijkheid van eventuele inkoop­, verkoop-, lever-, algemene- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5.  Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
2.6.  Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
2.7.  Mocht zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
2.8.  Het gegeven dat opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
2.9.  Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

Artikel 3. Opdrachtverlening

3.1.  Offertes van opdrachtnemer zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat naar beste eer en geweten alle relevante informatie voor het maken van de aanbieding en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan opdrachtgever is verstrekt.
3.2.  Wanneer benodigde informatie voor het verstrekken van een offerte op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door opdrachtnemer te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.
3.3.  Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.
3.4.  Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.
3.5.  Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door ondernemer, dan wel door het schriftelijk en/of per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte of aanbieding. Daarmee wordt deze digitale offerte of aanbieding tevens de opdrachtbevestiging.
3.6.  Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door opdrachtnemer uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan opdrachtnemer, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door opdrachtnemer een aanvang is gemaakt.

Artikel 4. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

4.1.  Alle offertes en/of aanbiedingen van opdrachtnemer hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen.
4.2.  Opdrachtnemer is niet aan offertes en/of aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening  schriftelijk worden aanvaard.
4.3.  Wordt de offerte en/of aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
4.4.  Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal schriftelijk en/of digitaal geschieden, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3.4 en 4.1 van deze Algemene Voorwaarden.
4.5.  Indien opdrachtgever na akkoord van de aanbieding binnen twee weken voor aanvang van de opdracht deze alsnog intrekt, wordt opdrachtgever administratiekosten van 10% van de opdrachtsom in rekening gebracht met een minimum van 50€.
4.6.  Indien opdrachtgever na akkoord van de aanbieding binnen tien werkdagen voor aanvang van de opdracht deze alsnog intrekt, gelden de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld in artikel 11.

Artikel 5. Inspanningsverplichting, contractduur en derden

5.1.  Opdrachtnemer zal de te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wilt zeggen dat opdrachtnemer niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever gestelde doel.
5.2.  De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de overeenkomst andere wensen en/of doelen kenbaar gemaakt worden of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeenkomen.
5.3.  Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde producten of diensten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn mag opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer krijgt daarbij een redelijke termijn om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
5.4.  Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden zonder medeweten of akkoord van opdrachtgever.
5.5.  Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 6. Verplichtingen opdrachtgever

6.1.  Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt.
6.2.  Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
6.3.  De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat opdrachtgever de gegevens aan opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
6.4.  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
6.5.  Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd.
6.6.  Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering en de overeengekomen opdrachtsom worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
6.7.  Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen opdrachtnemer bevoegde persoon en opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden.
6.8.  Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van opdrachtnemer op en is voor opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
6.9.  Zonder daarmee in gebreke te komen, kan opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
6.10.  Indien opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe deze jegens opdrachtnemer gehouden is, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.
6.11.  Indien opdrachtnemer met opdrachtgever een vaste opdrachtsom is overeengekomen, dan is opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van de opdrachtsom of deze prijs zonder dat opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
6.12.  Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

Artikel 7. Opschorting, ontbinding, opzegging en overmacht

7.1.  Opdrachtnemer is bevoegd het nakomen van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
7.2.  Wanneer na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer informatie ontvangt die goede redenen geven te verwachten dat opdrachtgever verplichtingen niet zal nakomen, of indien opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van opdrachtgever niet langer van opdrachtnemer kan worden gevraagd dat de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, mag opdrachtnemer de overeenkomst zonder overleg ontbinden.
7.3.  Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevraagd.
7.4.  Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
7.5.  Indien opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is opdrachtnemer op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
7.6.  Indien de ontbinding aan opdrachtgever toerekenbaar is, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
7.7.  Indien opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7.8.  Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
7.9.  In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7.10.  Indien opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 8. Overmacht

8.1.  Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever indien opdrachtnemer daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
8.2 . Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
8.3.  Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
8.4.  Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
8.5.  Voor zoveel opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9. Tarieven, kosten en prijzen

9.1.  In de offerte van opdrachtnemer staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door opdrachtnemer voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.
9.2.  De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn exclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 11. Annuleringsvoorwaarden

11.1  Indien de opdracht, om redenen die niet aan opdrachtnemer toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:


Vb.1: Deelnemer annuleert op maandag een workshop die op de vrijdag aansluitend gehouden zou worden. De annuleringskosten bedragen 50%, te weten cel C/A5.
Vb.2: Akkoord bevonden traject wordt op vrijdag door de klant geannuleerd en de afspraak vindt plaats op maandag. De annuleringskosten bedragen dan 100% van het overeengekomen tarief. Zie cel B/A1.
Vb.3: Afspraak op donderdagmiddag wordt op de maandag ervoor geannuleerd. Er zijn geen annuleringskosten. Was de afspraak pas op dinsdag geannuleerd dan bedragen de annuleringskosten 10%. Zie cel A/A3.

Artikel 12. Duur en afsluiting van opdracht

12.1.  De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk van tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.
12.2.  Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals uren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

Artikel 13. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

13.1.  Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele aanvullende opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
13.2.  Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft opdrachtnemer het recht op betaling van de volledige overeengekomen opdrachtsom inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.
13.3.  Opdrachtnemer mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan de invloed van de opdrachtnemer onttrekken of deze niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Opdrachtnemer houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van de werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1.  Opdrachtnemer en haar medewerkers, partners en derden zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens opdrachtnemer geleverde zaken en/of diensten.
14.2.  Daarnaast is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op opdrachtnemer rust slechts een inspanningsverplichting (zie tevens artikel 5).

Artikel 15. Intellectueel eigendom/auteursrecht

15.1.  Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van opdrachtnemer.
15.2.  Eigendomsrecht geldt ook voor de door opdrachtnemer uit te brengen rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages binnen haar eigen kring te gebruiken.
15.3.  Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van opdrachtnemer.
15.4.  Op alle door opdrachtnemer ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

Artikel 16. Geheimhouding

16.1.  Opdrachtnemer is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Opdrachtnemer houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

Artikel 17. Bijzondere bepalingen

17.1.  Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan opdrachtnemer.
17.2.  Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.
17.3.  In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.